ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη 27693/11-12-2018 Κενών-Κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχ.μονάδων-Υπ. τομέα Ε.Κ. 2018

(ΑΔΑ 6ΦΜΦ4653ΠΣ-Θ9Ν) (ΦΕΚ 4412/τ.Β 3-10-2018) (Ν4547/2018 ΦΕΚ 102/τ.Α) (Εφαρμογή του ν.4547/2018)

(Αίτηση Υποδιευθυντών Υπ. Τομέων ΔΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ) (Υπεύθυνη Δήλωση)

 Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/11/2018 έως 30/11/2018 (αρχείο)

Υποβολή ενστάσεων υποψηφίων Περ/κων Δ/ντων Εκπ/σης (αρχείο)

Κύκλος συναντήσεων για εκπαιδευτικούς με τίτλο «με ένα βιβλίο μαζί ενδυναμώνω τον εαυτό μου» (αρχείο) (αίτηση συμμετοχής)

Σεμινάριο για Διευθυντές και Διευθύντριες με τίτλο «Διοίκηση και Καλές Πρακτικές στη Σχολική Κοινότητα» (αρχείο) (αίτηση)

Ανακοινοποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β 2018 (αρχείο)

Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και αναπαραγωγικής υγείας (αρχείο)

Παραλαβή πτυχίων ΚΠΓ Μαΐου 2018 (αρχείο)

Προκήρυξη Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (Αρχείο)

Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/10/2018 έως 31/10/2018 (Αρχείο)