Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΒΕΓ4653ΠΣ-ΖΟΨ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη δήλωση) (ΦΕΚ 5919/31-12-2018 Υπευθύνοι Πληροφορικής) (Εγκύκλιος)