Προκήρυξη επιλογής με απόσπαση υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε

(ΑΔΑ: 6ΣΩΜ4653ΠΣ-ΘΚΙ) (Αίτηση) (Υπέυθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα)

(ΦΕΚ 5934_31-12-2018 Ε.Κ.Φ.Ε) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α)