Προκήρυξη επιλογής υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Σ.ΣΧ.Α.)

(ΑΔΑ: 6ΞΗ34653ΠΣ-ΝΔΥ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα)

(ΦΕΚ 116131_2_222180ΓΔ4/31-12-2018 Φυσικής Αγωγής) (ΦΕΚ 102A/12-06-2018)