Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής - κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/τριας στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 66ΨΨ4653ΠΣ-ΒΗΘ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Εφαρμογή του ν.4547/2018)

(Ν 4547 2018 ΦΕΚ 102 τ.Α) (ΦΕΚ 4412 τ.Β/3-10-2018)