Εκτύπωση

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΓΞ64653ΠΣ-73Ω) (Εφαρμογή_του_ν.4547_2018) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α) (ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018)

(Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)