ΑΔΑ ΩΠΗΙ4653ΠΣ-50Ο: (αρχείο), Ν4547 2018 ΦΕΚ 102 τ.Α (αρχείο), ΦΕΚ 4412 τ.Β 3-10-2018 (αρχείο),

Αίτηση Υποδιευθυντών Υπ. Τομέων ΔΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο), Υπεύθυνη Δήλωση (αρχείο)