Εκτύπωση

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών - κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ.

Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α, ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018, ΑΔΑ: ΨΒΓ14653ΠΣ-Ψ3ΧΨΒΓ14653ΠΣ-Ψ3Χ,

Αίτηση Υποδιευθυντών Υπ. Τομέων ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ