Προκήρυξη για την πλήρωση κενής-κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. (Αρχείο)

Αίτηση_Υποδιευθυντών_Υπ. Τομέων ΔΔΕ_Α ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (Αρχείο)

ΦΕΚ 4412 (Αρχείο)

Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α  (Αρχείο)