Καθορισμός Τόπου, Ημερομηνίας και Ώρας Διεξαγωγής της Ψηφοφορίας για Διευθυντή Εκπ/σης (Αρχείο)