ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Εγκύκλιος)

Eξέταση Αιτήσεων Υποψήφιων Διευθυντών για την Πλήρωση Κενών Διευθυντικών Θέσεων στο Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών και στο ΕΕΕΕΚ Κωφών - Βαρηκόων (Αρχείο)

Εξέταση Ενστάσεων κατά του Αναμορφωμένου Τελικού Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α? Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση για την Πλήρωση Κενών Διευθυντικών Θέσεων (Έγγραφο) (Αίτηση)

Ανάληψη Υπηρεσίας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Αρχείο)

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Εκδίκαση Ένστασης (Αρχείο)

Κατάρτιση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (Αρχείο) (Εκδίκαση ενστάσεων)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας προς Επιλογή από τους Υποψήφιους Διευθυντές (Αρχείο)

Τροποποίηση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ:Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το οποίο αφορά μόνο στον Καθορισμό της Σειράς των Υποψηφίων, στις Περιπτώσεις που προέκυψε Ισοβαθμία (Αρχείο) (Διευκρίνιση)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)