ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξέταση Ενστάσεων κατά του Αναμορφωμένου Τελικού Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α? Αθήνας (Αρχείο)

Πρόσκληση για την Πλήρωση Κενών Διευθυντικών Θέσεων (Έγγραφο) (Αίτηση)

Ανάληψη Υπηρεσίας Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Αρχείο)

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Εκδίκαση Ένστασης (Αρχείο)

Κατάρτιση Αναμορφωμένου Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (Αρχείο) (Εκδίκαση ενστάσεων)

Επικαιροποιημένος Πίνακας Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας προς Επιλογή από τους Υποψήφιους Διευθυντές (Αρχείο)

Τροποποίηση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ:Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ, το οποίο αφορά μόνο στον Καθορισμό της Σειράς των Υποψηφίων, στις Περιπτώσεις που προέκυψε Ισοβαθμία (Αρχείο) (Διευκρίνιση)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της Βαθμολογίας των Υποψηφίων Διευθυντών της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (Αρχείο)

(Υποβολή Ενστάσεων επί του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών)

Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. των Υποψήφιων Διευθυντών της Α? Διεύθυνσης Δ.Ε. Αθηνών (Ανακοίνωση)