Πράξη 50/17-10-2018 - Τοποθετήσεις -  Διαθέσεις -  Ενστάσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018(ΕΚ) (Αρχείο) - Πράξη 50/17-10-2018 (Αναπληρωτές) (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αρχείο)

Πράξη 50/17-10-2018  Ανακλήσεις - Τροποποιήσεις (Αναπληρωτές)(Αρχείο)