Προσωρινή τοποθέτηση - Τοποθέτηση Αναπληρωτή - Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής) - Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ - 

Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων Αρχείο

Τροποποίηση - Ανάκληση Αρχείο