Εξέταση Αιτήσεων-Ενστάσεων, Απόσπαση εντός του ιδίου ΠΥΣΔΕ, Προσωρινή τοποθέτηση, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ εξ ολοκλήρου (αρχείο) &

Τροποποίηση-Ανάκληση (Αναπληρωτές), Τροποποίηση-Ανάκληση (αρχείο) &

Κατ' οίκον Διδασκαλία, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Τοποθέτηση Αναπληρωτή, Τοποθέτηση Αναπληρωτή σε ΔΥΕΠ ή Τ.Υ. ΖΕΠ (αρχείο) &

Γραμματειακή Υποστήριξη (αρχείο)