Συμπληρωματικό Κενό Κλάδου ΠΕ02 στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωφών Βαρήκοων (Αρχείο)