Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποδέσμευση ή μη Αποδέσμευση Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την  Αριθμ. 147143/Ε2/18-9-2015 Υ.Α. (Έγγραφο)

Ανακοινοποίηση Λειτουργικών Κενών (Έγγραφο) (Λειτουργικά Κενά Φυσικής για ΠΕ12.10)

Λειτουργικά Κενά - Πλεονάσματα και Υποβολή Αιτήσεων (Έγγραφο) (Γενικών Ειδικοτήτων) (Τεχνικών Ειδικοτήτων)

Ανακοινοποίηση για την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (Αρχείο)

Διάθεση Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την Υ.Α. 136713/Ε2/3-9-2015 - Πράξη 36/9-9-2015 (Αρχείο)

Συμπληρωματικά Λειτουργικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ 2015-2016 και Τμήματα Ένταξης - Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά σε ΣΜΕΑΕ 2015-2016 και Τμήματα Ένταξης - Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 19/15-7-2016 (Αρχείο)

Κενά για Βελτίωση Θέσεων - Οριστικές Τοποθετήσεις

(Οδηγίες) (Οργανικά Κενά Γενικών Ειδικοτήτων) (Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων)

(Κατάλογος Αιτήσεων Αλφαβητικά) (Κατάλογος Αιτήσεων κατά Φθίνουσα Σειρά Μορίων)