Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 19/15-7-2016 (Αρχείο)

Κενά για Βελτίωση Θέσεων - Οριστικές Τοποθετήσεις

(Οδηγίες) (Οργανικά Κενά Γενικών Ειδικοτήτων) (Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων)

(Κατάλογος Αιτήσεων Αλφαβητικά) (Κατάλογος Αιτήσεων κατά Φθίνουσα Σειρά Μορίων)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών από Άρση Υπεραριθμίας (Αρχείο)

Διευκρίνιση ως προς τα Οργανικά Κενά Κλάδου ΠΕ03 (Ανακοίνωση)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ13, που μετατέθηκε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Α’ Δ.Δ.Ε. Αθήνας - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών από Βελτίωση – Διάθεση Μετάθεση - Πράξη 21/22-7-2016 (Αρχείο)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε Σχολικές Μονάδες, ύστερα από Αίτησή τους για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση (Αρχείο)

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχεία)

Εξέταση Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Ένστασης Εκπαιδευτικού Κλάδου ΠΕ06 – Τροποποίηση ως προς τις Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών του Κλάδου ΠΕ06 - Πράξη 22/1-8-2016 (Αρχείο)