Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Διευκρίνιση ως προς τα Οργανικά Κενά Κλάδου ΠΕ03 (Ανακοίνωση)

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών από Άρση Υπεραριθμίας (Αρχείο)

Κενά για Βελτίωση Θέσεων - Οριστικές Τοποθετήσεις

(Οδηγίες) (Οργανικά Κενά Γενικών Ειδικοτήτων) (Οργανικά Κενά Τεχνικών Ειδικοτήτων)

(Κατάλογος Αιτήσεων Αλφαβητικά) (Κατάλογος Αιτήσεων κατά Φθίνουσα Σειρά Μορίων)

Εξέταση Αιτήσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 19/15-7-2016 (Αρχείο)

Ενστάσεις για Άρση Υπεραριθμίας (Ανακοίνωση)

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του Α’ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αθήνας (Αρχείο)

Άρση Υπεραριθμίας - Πράξη 18/13-7-2016 (Αρχείο)

Μη Υπεράριθμοι - Πράξη 18/13-7-2016 (Αρχείο)

Υπεράριθμοι που δεν τοποθετήθηκαν - Πράξη 18/13-7-2016 (Αρχείο)

Εξέταση Αιτήσεων – Ενστάσεων Εκπαιδευτικών - Πράξη 18/13-7-2016 (Αρχείο)