Πολιτιστικά Προγράμματα

1. Θεσμικό Πλαίσιο

 

Τα  Προγράμματα  εκπονούνται από όλες τις τάξεις Γυμνασίων/Λυκείων, ακολουθώντας συγκεκριμένη Μεθοδολογία, και εντάσσονται  σε συγκεκριμένη Θεματολογία. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, από τις Πολιτισμικές επιστήμες μέχρι την Τεχνολογία και την Πληροφορική.

 

Ο ρόλος τους είναι καθαρά εκπαιδευτικός, καθόσον δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν επί μέρους τομείς του Πολιτισμού (σε στενό γεωγραφικό αλλά και ευρύτερο πλαίσιο), εκπαιδευόμενοι στην ερευνητική διαδικασία σε ατομικό και ομαδικό/συνεργατικό επίπεδο. Αλλά, κυρίως, τους δίνεται η δυνατότητα να περνάνε καλά, εκφράζοντας τα ταλέντα και τις ιδιαίτερες ικανότητες τους.

 

Εκφράζουν έναν εναλλακτικό τρόπο μάθησης που στηρίζεται στο «μαθαίνω ερευνώντας» δηλ. αποσκοπούν να επηρεάσουν τον τρόπο διδασκαλίας, συνδέοντας τη σχολική γνώση με τη καθημερινή ζωή αλλά και με μια πολύπλευρη αντίληψη του κόσμου.

 

Αποτελούν ένα νέο τρόπο παραγωγής γνώσης με επιστημονικές μεθόδους, όπως : έρευνα-μελέτη-κριτική ανάπτυξη, με τη χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Στη χρονική τους πορεία επηρέασαν τον τρόπο διδασκαλίας και έρευνας στα σχολεία.

 venetia1 

Σχεδιασμός Πολιτιστικών Προγραμμάτων

 

-επιλογή του θέματος (καλά διατυπωμένος τίτλος)

-καθορισμός του περιεχομένου του (καλά οριοθετημένες υποενότητες)

-στόχοι

-δημιουργία ομάδων μαθητών με συγκεκριμένο πεδίο δράσης

-χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων (ημερολόγιο κατά μήνα)

-παραγωγή υλικού με τη χρήση της τεχνολογίας.

 
 

  Σχεδιασμός Και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

  Σχολικό  Έτος 2013-2014 - Εγκύκλιος Υ.Π.Θ.Π.Α.

word-fixed Εγκύκλιος

word-fixed Έντυπο Υποβολής

Επιστροφή