2. Μεθοδολογία Εφαρμογής των Πολιτιστικών Προγραμμάτων

(προσέγγιση της γνώσης με τη μέθοδο των Σχεδίων εργασίας - project)

 

 

meth01

  • Διεπιστημονικότητα

συσχετισμός των διαφόρων επιστημών. Στη σχολική γνώση διατηρεί τα διακριτά μαθήματα αλλά με διαφόρους τρόπους προσπαθεί να συσχετίσει το περιεχόμενο τους. Π.χ. ζωγραφική-μαθηματικά, ζωγραφική-λογοτεχνία, ζωγραφική-ιστορία-αρχιτεκτονική.

 

  • Διαθεματικότητα

πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος με τη συμμετοχή και το συντονισμό πολλών γνωστικών αντικειμένων π.χ. (ζωγραφική - μαθηματικά).

-σύνδεση με μαθήματα Αναλυτικών Προγραμμάτων

 

 

meth3 meth04

 

  • Αλλαγή ρόλων (μαθητών-καθηγητών)

ο μαθητής έχει τον πρώτο λόγο, μαθαίνει πως να εργάζεται, δηλ. *συνεργάζεται-*παίρνει πρωτοβουλίες και αναλαμβάνει ευθύνες-*αναζητά πληροφορίες σε ποικίλες πηγές-*τις επεξεργάζεται, κριτικά, τις συγκρίνει

 

ο καθηγητής *καθοδηγεί τους μαθητές διακριτικά-*βοηθά στις δυσκολίες-*τους προτρέπει να λειτουργούν κριτικά-*τους εμψυχώνει στο να εντοπίσουν τις δεξιότητες τους και να αξιοποιήσουν τα βιώματα τους.

 

  • Βιωματική προσέγγιση/μάθηση

γνώση που συνδέεται με την άμεση εμπειρία, την καθημερινότητα και τα προσωπικά ενδιαφέροντα των μαθητών

 

  • Ομαδοσυνεργατική διαδικασία μάθησης

Οι μαθητές εργάζονται ισότιμα σε ομάδες, αξιοποιούν τα βιώματα τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αναζητούν κριτικά

τη πληροφόρηση σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία.

Στο τέλος του Προγράμματος θα κληθούν να καταγράψουν εμπειρίες- εντυπώσεις-γνώσεις.

Επιστροφή