Ισχύουσα Νομοθεσία για Αναθέσεις Μαθημάτων και Ωράριο Εκπαιδευτικών

1. 118842/Γ2/17-09-2008: (ΦΕΚ 1984 Β΄): «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)

2. 124062/Γ2/06-09-2013: “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄)”  ΝΕΟ

3. 129534/16-9-13: «Μαθήματα  επιλογής  Α΄  τάξης  Γενικού  Λυκείου  και  Α΄  και  Β΄  τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

4. 123948/Δ2/6-9-2013: «Ωράριο Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπου αναφέρεται και το ωράριο των Υπευθύνων Εργαστηρίων

5. 120885/Γ2/3-9-2013: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014»

684582/Δ2/20-06-2013: «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης», στην παράγραφο (Δ) περιγράφεται o τρόπος ανάθεσης μαθημάτων.

7. 124060/Γ2/06-09-2013: «Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 197/20-5-1993

Εισαγωγή Σπουδαστών στο πρώτο έτος Σπουδών των Σχολών ή Τμημάτων της παραγρ. 1 του Άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, Διενέργεια Γενικών Εξετάσεων, Ορισμός Βασικών Μαθημάτων.

Π.Δ. 60/30-3-2006

Αξιολόγηση των Μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

Π.Δ. 105/24-5-2006

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006

Π.Δ. 36/10-4-2008

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006

Π.Δ. 12/13-2-2009

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006

Π.Δ. 21/7-4-2011

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006

ΝΟΜΟΙ

Νόμος 1566/30-9-1986

Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις.

Νόμος 2525/23-9-1997

Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες Διατάξεις.

Νόμος 2986/13-2-2002

Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και άλλες Διατάξεις

Νόμος 3255/22-7-2004

Ρυθμίσεις Θεμάτων όλων των Εκπαιδευτικών Βαθμίδων

Νόμος 3748/19-2-2009

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Κατόχων Απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες Διατάξεις.

Νόμος 3848/19-5-2010

Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές Διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υ.Α. Αρ. 63442/Γ2/27-6-2005 ΦΕΚ 921 - Β'

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Γ' Τάξης Ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και Δ' Τάξης Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.

Υ.Α. Αρ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006 ΦΕΚ 391 - Β'

Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υ.Α. Αρ. Φ253/27465/Β6/18-3-2009 ΦΕΚ 493 - Β'

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β'/10.12.2002) Υπουργικής Απόφασης.

Υ.Α. Αρ. Φ253/155439/Β6/30-12-2009 ΦΕΚ 2544 - Β'

Εξέταση Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Υ.Α. Αρ. Φ253/13844/Β6/13-2-2009 ΦΕΚ 265 - Β'

Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια ισχύος και τρόπος υπολογισμού των βαθμών της "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ" Αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) - ΟΜΑΔΑ Β' για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 1351/1983 ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ