Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπευθύνου/νης ΣΕΠ της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας (αρχείο)

Αίτηση (αρχείο)

Ν.4823/3-8-2021 (αρχείο)

N.4876/23-12-2021 (αρχείο)