Προς διευκόλυνση των Υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών, παραθέτουμε πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης προς ηλεκτρονική υποβολή (αρχείο)