Αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (δηλαδή έως και την Παρασκευή 20-10-2023), υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 5).

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υ.Α Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, θα πρέπει να διαβιβάσουν οι ίδιοι στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη τους που θα περιλαμβάνει την άποψή τους για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 7). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας ορίζεται η Τετάρτη  25-10-2023 και ώρα 15:00.

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ (Αρχείο)