ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (δηλαδή έως και την Τρίτη 28-11-2023), υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 5).

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υ.Α Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, θα πρέπει να διαβιβάσουν οι ίδιοι στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη τους που θα περιλαμβάνει την άποψή τους για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 7). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας ορίζεται η Παρασκευή  1-12-2023 και ώρα 15:00.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (αρχείο)
Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), δηλαδή από Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00.

3η_φάση_Δεκτοί_Μη_Δεκτοι_Υποδιευθυντές (αρχείο)

 
ΠΡΑΞΗ 42(20-11-2023)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέα Ε.Κ (αρχείο)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)

 
Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024. (αρχείο)
2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)

Πράξη 39 (Τοπικό Συμβούλιο)/26-10-2023 - Τοποθέτηση ως Υποδιευθυντής (Με θητεία) - Ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)
Αναρτώνται οι αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών-μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (δηλαδή έως και την Τρίτη 14-11-2023), υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 5).

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 της Υ.Α Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, θα πρέπει να διαβιβάσουν οι ίδιοι στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη τους που θα περιλαμβάνει την άποψή τους για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους (Υ.Α. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023, άρθρο 3, παρ. 7). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας ορίζεται η Παρασκευή  17-11-2023 και ώρα 15:00.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Αρχείο)
2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (αρχείο)

Αίτηση Υποδιευθυντών-ντριών ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (αρχείο)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ (αρχείο)

Ν. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021) (αρχείο)

ΦΕΚ 5426_Β_14-09-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΥΠ.ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. (αρχείο)
Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποστέλλοντάς την στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Δ.Δ.Ε. Α΄Αθήνας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136), δηλαδή από Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59.

2η φάση ΠΙΝΑΚEΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)

 
Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ/νσης Δ.Ε. Α ́ Αθήνας (Μήνας αναφοράς: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023) (αρχείο)
Ανακοίνωση ΣΟΧ (αρχείο)

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ (αρχείο)