ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ  Δ.Δ.Ε.Α' ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ  ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ (αρχείο)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ) (αρχείο)
Απόφαση (αρχείο)

Τελικός αξιολογικός πίνακας (αρχείο)
Ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ/νσης Δ.Ε. Α Αθήνας (Μήνας αναφοράς: ΜΑΡΤΙΟΣ 2023) (Αρχείο)
Σας αποστέλλουμε του τελικούς πίνακες επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 194/Δ.Ε.Π.Π.Σ./8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» όπως ανακοινοποιήθηκε στις 14-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ, τροποποιήθηκε στις 28-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) και ισχύει, οι οποίοι κυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 30/ΔΕΠΠΣ/6-4-2023 (ΑΔΑ: 90ΩΑ46ΜΤΛΗ-3ΕΘ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους/τις υποψήφιους/ες αρμοδιότητάς σας για τα εξής : 

Οι δηλώσεις προτίμησης για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων αποκλειστικά στις 10 -11 Απριλίου 2023 (από ώρα 00:01 Μ. Δευτέρα έως Μ. Τρίτη ώρα 23:59). 

Σε περίπτωση μη δήλωσης προτίμησης, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα. 

Δήλωση προτίμησης μπορούν να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, και υποψήφιοι που εντάσσονται στον τελικό πίνακα επιλογής και έχουν οριστεί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, παρά την τοποθέτηση τους σε θέση Συμβούλου. Με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους ως Διευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αυτοδίκαια παραιτούνται από τη θέση του Συμβούλου Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ.42 του ν.4823/2021.

 Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.42 του ν. 4823/2021 με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής υποψήφιου/ας σε θέση Διευθυντή στο Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, διαγράφονται από τον πίνακα επιλογής των υπόλοιπων σχολείων και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ΔΕ (αρχείο)

 
  1. Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
    να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις σχολικές μονάδες και τα εργαστηριακά κέντρα που επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών, από 10/04/2023 και ώρα 8:00 π.μ έως 11/04/2023 και ώρα 23:59 (άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/3-12-2022).

       Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον πίνακα.

  1. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει (παρ. ε άρθρο 39 του ν.4823/2021).
  1. Επισημαίνουμε στους υποψήφιους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, ότι για το Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών και το Ειδικό Λύκειο Αθηνών υπάρχει μία θέση Διευθυντή (δηλαδή δύο σχολικές μονάδες με έναν Διευθυντή). Στην πλατφόρμα για την επιλογή Διευθυντών, στην ονομασία του σχολείου θα εμφανίζεται ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και στην κατηγορία του σχολείου θα εμφανίζεται ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (δηλαδή μία σχολική μονάδα).

 

    ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (αρχείο)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2023 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2023 (αρχείο)
Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) (αρχείο)
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023Α (αρχείο)