Στον κλάδο ΠΕ02  το κενό που αναφέρεται ως 38ο Γενικό Λύκειο 14 ώρες, 38ο Γυμνάσιο Αθήνας 18 ώρες διαφοροποιείται ως 38ο Γενικό Λύκειο 14 ώρες και 38ο Γυμνάσιο 8 ώρες