Αυτοδίκαιη Απόλυση - Επαναφορά στην Ενεργό Υπηρεσία Υπαλλήλων κατόπιν Αυτοδίκαιης Απόλυσης δυνάμει του Άρθρου 155 του Υ.Κ. - Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Έγγραφο 1) (Έγγραφο 2)