Πράξη 16-Τοποθέτηση από άλλο ΠΥΣΔΕ για το Διδακτικό Έτος, Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου (Αναπληρωτής), Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου, Διάθεση σε ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου (αρχείο) &

Ανακλήσειες τροποποιήσεις (αρχείο) &

Τοποθέτηση Υπ.Σ.Ε.Π. (αρχείο)