Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία τοποθέτησης νεοδιοριστου εκπαιδευτικού (αρχείο)

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολείο διάθεσης εκπαιδευτικού (αρχείο)