Ανακοινοποίηση στο ορθό της Πράξης_50_13-09-2022 ως προς την τοποθέτηση (αρχείο)