Τοποθέτηση Αναπληρωτών, ανακοινοποίηση στο ορθό (αρχείο)