Τμήμα Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

Με βάση την παρ. 7 του άρθ. 52 του ΠΔ 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε:

 

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,

β) ζητήματα εφαρμογής αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

γ) θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων και λειτουργίας Εργαστηριακών Κέντρων,

δ) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,

ε) θέματα ειδικής αγωγής,

στ) την έγκριση της κατ’ οίκο διδασκαλίας,

ζ) την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, πρόσθετης διδακτικής στήριξης και τη λειτουργία Φροντιστηριακών Τμημάτων,

η) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,

θ) ζητήματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,

ι) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,

ια) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων και της δραστηριότητας των αντίστοιχων αποκεντρωμένων δομών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ιβ) θέματα λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών,

ιγ) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

   ιγ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή),

   ιγ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιδ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.


Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το Σχ. Έτος 2016-2017

Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το Σχ. Έτος 2016-2017

Εγκύκλιος σχετικά με την Εγγραφή Αλλοδαπών Μαθητών με Ελλιπή Δικαιολογητικά σε Σ.Μ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Φ.Ε.Κ. 2182/14-7-16 για Ομάδες Προσανατολισμού & Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου

Π.Δ. 46/2016 - Αξιολόγηση των Μαθητών του Γενικού Λυκείου

Ν. 4452/2017, ΦΕΚ 17 Τ. Α΄ Άρθρο 33 - Ρυθμίσεις για Ζητήματα Ενδοσχολικών Εξετάσεων ΓΕΛ

Π.Δ. 8/2017 - Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016

Π.Δ. 126/2016 - Περί Σχολικού και Διδακτικού Έτους και της Αξιολόγησης των Μαθητών του Γυμνασίου

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών για τις Αλλαγές στη Διδακτέα Ύλη

Πρόσθετο Ενημερωτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Υπηρεσίες για Μαθητές & Εκπαιδευτικούς

Ενισχυτική Διδασκαλία για το Σχολικό Έτος 2016-17

Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄& Β΄Τάξης ΓΕΛ & Α΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το Σχ. Έτος 2016-17

Μεταγραφές από & προς Σχολεία Ημεδαπής - Ελληνικά Σχολεία Εξωτερικού

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Επιμορφωτικές Δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2016-17

Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης σε Ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων κατά το Σχολικό Έτος 2016-2017  -  (Σχέδιο Υλοποίησης)

Φ.Ε.Κ. 681/6-3-17 ΕκδρομέςΦ.Ε.Κ. 681/6-3-17 Εκδρομές

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ ΚΑΙ Α΄, Β΄, Γ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Γυμνάσια - ΓΕΛ (Τροποποίηση)

ΕΠΑΛ

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οδηγίες για την Εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Διευκρινίσεις για την Εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Υπόδειγμα I - Σχέδιο Δ.Ε. Εκπαιδευτικών

Υπόδειγμα IΙ - Σχέδιο Δ.Ε. Μαθητών

Υπόδειγμα IΙI - Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε.

Υπόδειγμα IV - Ενδεικτικά Θέματα

Υπόδειγμα V - Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της Δ.Ε.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οδηγίες για την εκπόνηση των Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών στο Γυμνάσιο για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Φύλλο Εργασίας και Παραρτήματα

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πιστοποιητικά Σπουδών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνάσιου 2016-17

Εγκύκλιος σχετικά με τις Εγγραφές και Μετεγγραφές Μαθητών σε Εσπερινά Λύκεια

Εγκύκλιος για Μετεγγραφή Μαθητών από Ημερήσια σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια

Διευκρινίσεις για Εγγραφές - Μεταγραφές

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / Δ.Υ.Ε.Π.

Ενημέρωση Γονέων Προσφύγων

Κείμενο καθ. Κ. Τσιτσελίκη

Δελτίο Τύπου

Επιστολή προς Διευθυντές για Προσφυγικό

Φ.Ε.Κ. 4227/28-12-16 Εκδρομές - Μετακινήσεις Μαθητών