Τμήμα Γ' Προσωπικού

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

 

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,

β) τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργούν στη Διεύθυνση,

γ) τη διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και της στελέχωσης αποκεντρωμένων δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,

ε) την τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,

στ) τις διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,

ζ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. ζ’ της παρ. 5 του άρθ. 52 καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 209 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019),

η) την έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης,

θ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές,

ι) τη μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,

ια) τις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ιβ) τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,

ιγ) την επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,

ιδ) την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

ιε) την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση,

ιστ) την κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,

ιζ) την εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,

ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.Υποβολή_αιτήσεων_παραίτησης_εκπαιδευτικών_Π.Ε._και_Δ.Ε._και_μελών_ΕΕΠ_ΕΒΠ_σχολικού_έτους_2022_2023 (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (αρχείο)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ (αρχείο)

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ 2022-2023 (αρχείο)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2023 (αρχείο)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (αρχείο)

ΕΦΚΑ -ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (αρχείο)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (αρχείο)2η Ανακοινοποίηση στο ορθό πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023. (αρχείο)
Ανακοινοποίηση στο ορθό πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2022-2023. (αρχείο)
Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023. (αρχείο)
Ανακοίνωση για ορκωμοσία νεοδιόριστων 2022 (αρχείο)

Ενημέρωση (αρχείο)
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης

για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/

από την Τρίτη 16/8/2022 έως και την Τρίτη 23/8/2022 (αρχείο).
Οι νεοδιόριστοι για δική τους εξυπηρέτηση παρακαλούνται να εκτυπώσουν και να φέρουν συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1) ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.
 5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (επισυνάπτεται) σύμφωνα με το αρ.28 ν.3528/2007.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα αναγράφεται καθαρά ο αριθμός IBAN).
 8. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα καθήκοντα της θέσης.
 9. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού (επισυνάπτεται), η οποία θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.
 10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (επισυνάπτεται)
 12. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία (επισυνάπτεται), η οποία θα κατατεθεί στο τμήμα τακτικής μισθοδοσίας.
 13. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει (επισυνάπτεται), η οποία θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.
 14. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και τα αντίστοιχα ένσημα.
 15. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

*Τέλος, οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή (όσοι δεν το έχουν πράξει) στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Α ́ Δ.Δ.Ε. Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), με ΑΜ* το ίδιο με το ΑΦΜ τους, και στη συνέχεια να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια αλλαγή προσωπικών στοιχείων.
Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Πληροφορικής (email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

*(Αν το ΑΦΜ ξεκινάει με 0, τότε αυτό το 0 το παραλείπετε στον ΑΜ και γράφετε τα υπόλοιπα ψηφία, ενώ για τους πρώην αναπληρωτές της Δ/σης μας, πιθανόν ο ΑΜ τους να είναι ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αντί για το ΑΦΜ).
Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών ΠΥΣΔΕ 2018 (αρχείο)
Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού 2 (Αρχείο)