ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο)

ΦΕΚ_3369_Β (αρχείο)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

(ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α) (ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (αρχείο)