Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(αρχείο)

Υ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ 6141_Β_3-12-2022)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ (7_12_2022) - ΑΔΑ Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ

ν. 4823_2021 (ΦΕΚ 136_Β_3-8-2021)

ν. 4997_2022 (ΦΕΚ 219_Α_25-11-2022) - άρθρο 78