Τμήμα Α' Διοικητικού

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

 

Το Τμήμα Α΄ Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης,

β) την οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων και διαγωνισμών,

γ) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών,

δ) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών,

στ) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών,

ζ) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων,

η) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

θ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. θ’ της παρ. 3 του άρθ. 52 καταργήθηκε  σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθ. 209 του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) ,

ι) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (Η περ. ι του άρθ. 52 καταργήθηκε και οι επόμενες αναριθμήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθ. 39 του Ν. 4589/2019, ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019),

θ) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία),

ι) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,

ια) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν,

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2020 (αρχείο)
Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων και καθορισμός εξεταστικών κέντρων του γραπτού διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων της Tράπεζας Ελλάδος (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019) (αρχείο)
Προκύρυξη εξετάσεων (αρχείο),

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β 2019 (αρχείο),

Οριστικοποίηση αιτήσεων (αρχείο)
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Έγγραφο)
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Αρχείο)
Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών (Αρχείο)
Προκήρυξη Αιτήσεων (Αρχείο)Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2019 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Αρχείο  

Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων Μαΐου 2019 Αρχείο

Οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστική περιόδου Μαΐου 2019 Αρχείο

 
Ανακοίνωση Ίδρυσης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)
Ανακοινοποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β 2018 (αρχείο)
Οριστικοποίηση αιτήσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018 (αρχείο) &

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 (αρχείο) &

Προκήρυξη Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 (αρχείο)